Začínajú platiť nové pravidlá pre detské ihriská

Legislatíva od januára sprísňuje dodržiavanie noriem bezpečnosti verených detských ihrísk zo strany ich prevádzkovateľov. Za porušenie hrozia sankcie.

Prevádzkovateľom verejných detských ihrísk pribúdajú nové povinnosti. Dôvodom je prijatý zákon č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Ten zároveň od nového roka zavádza systém kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľov, ako aj sankcie v prípade ich porušenia. Prevádzkovateľmi takýchto verejných detských ihrísk sú najmä obce, mestá a mestské časti, materské a základné školy, či akýkoľvek súkromní prevádzkovatelia – správcovské spoločnosti v prípade ihrísk pri bytových domoch, prevádzkovatelia v prípade rôznych reštaurácií, hotelov, nákupných centier, kúpalísk a akvaparkov, detských centier a pod.

Zvýšenie dôrazu na bezpečnosť

Bezpečnosť detských ihrísk vo verejnom priestore dnes upravuje európska norma EN 1176, ktorá presne definuje povinnosti výrobcov a prevádzkovateľov herných areálov, spôsob kontroly a údržby ihrísk a pod. Jej dodržiavanie však bolo na Slovensku v mnohých prípadoch nedostatočné, obdobne nedostatočná bola bezpečnosť detských ihrísk. „Mnohé detské ihriská tak boli a sú realizované bez jasného konceptu priestoru, bez rešpektovania bezpečnostných odstupových vzdialeností, často s nesprávne navrhnutými a nesprávne realizovanými alebo chýbajúcimi povrchmi tlmiacimi pád,“ podotýka Juraj Jurík. Problémom bola aj často neprofesionálna montáž herných prvkov, s nesprávne zrealizovanými základmi pre herné prvky, kde tak vznikalo bezpečnostné riziko pri hre detí. „Veľmi často sa zanedbávala aj pravidelná kontrola a údržba. Najmä v prípade rôznych hotelov, reštaurácií a pod. je veľmi nízke povedomie o bezpečnosti ihrísk a zrealizované priestory pre hru detí sú vyslovene nevhodné a nebezpečné,“ spresňuje odborník. Nová legislatíva by to mala zmeniť a zvýšiť nielen bezpečnosť priestorov pre hru detí, ale aj tlak na profesionalizáciu a väčšiu mieru zodpovednosti firiem, ktoré takéto riešenia ponúkajú a realizujú.

Ako definuje zákon bezpečné ihrisko

Okrem samotných požiadaviek na bezpečnosť herných prvkov musí byť okolo každého herného prvku vždy tzv. bezpečná zóna, ktorá musí byť voľná v prípade náhodného pádu dieťaťa z herného prvku. Pri páde do tohto voľného priestoru musí byť zároveň dieťa stlmené dopadovým povrchom, ktorý absorbuje náraz a zníži riziko vážneho poranenia. Povrch tlmiaci pád musí byť inštalovaný v prípade, ak je výška voľného pádu väčšia ako 0,6 metra a zároveň ak sa jedná o prvky s vynúteným pohybom, ktoré svojou výškou môžu byť nižšie ako 0,6 metra, ako napríklad pružinové hojdačky, kolotoče, piruety a podobne.

Doteraz stačilo pred uvedením ihriska do prevádzky preukázať bezpečnosť herných prvkov certifikátom. No nikto už ďalej neskúmal, či sú takéto herné prvky aj správne osadené a či majú v dostatočnom rozsahu aj správne navrhnutý dopadový povrch. Po novom sa musia ihriská pred uvedením do prevádzky (aj v prípade existujúceho ihriska, ktoré prejde zmenou) podrobiť vstupnej kontrole nezávislého orgánu. Kontrolovať sa budú certifikáty herných prvkov, ich rozmiestnenie, rozsah a hrúbka dopadového povrchu, správnosť frakcie a kvalita použitého materiálu, ale aj potenciálne riziká vyplývajúce z prvkov prislúchajúcich k ihrisku ako parkový mobiliár, zeleň a podobne. „Materiál musí zohľadňovať to, že herné prvky sú určené na nestrážený verejný priestor. Ide o úplne inú kvalitu herných prvkov, ako tých, čo obvykle dostať v záhradných centrách a sú určené len na súkromné použitie. Materiály musia byť odolné voči poveternostným podmienkam, musia byť netoxické a mali by byť priateľské k životnému prostrediu, ideálne recyklovateľné. Podobne dôležitý je aj kvalitný materiál pre povrch tlmiaci pád,“ upozorňuje Juraj Jurík.

Medzi ďalšie povinnosti prevádzkovateľa patrí tiež označiť ihrisko, zabezpečiť okrem vstupnej aj pravidelnú kontrolu ihriska, starať sa o jednotlivé prvky ihriska, ktoré podliehajú opotrebeniu z dôvodu používania, nepriaznivého počasia či vandalizmu, viesť evidenciu úrazov a pod.

Pozor na sankcie

V prípade nedodržania povinností hrozia sankcie. Tie sa pohybujú od 100 do 30 tisíc eur pri neoznačení názvu ihriska či nevedení knihy úrazov, prípadne od 200 do 50 tisíc eur v prípade prevádzkovania ihriska bez vstupnej a pravidelnej kontroly, či s nebezpečným hracím komponentom.

V prípade ihrísk postavených do konca roka 2019 musia prevádzkovatelia splniť požiadavky na bezpečnosť ihriska podľa nového zákona najneskôr do 31. decembra 2021. Požiadavky na označovanie však ihrisko musí spĺňať od 1.1.2020. „Samozrejme, okrem schválenej legislatívy bude veľmi dôležitá väčšia miera uvedomenia si vlastnej zodpovednosti či už od prevádzkovateľov, ale aj dodávateľov herných zariadení.“ Pre prevádzkovateľov ihrísk, ktoré boli zrealizované už v súlade s platnou normou, sa, s výnimkou kontroly, nič nemení.