Sme stavebnou, projekčnou, obchodnou a konzultačnou spoločnosťou s históriou od roku 1993. Sme však najmä rodinnou spoločnosťou, ktorá rešpektuje princípy zodpovedného podnikania, kvality, inovatívnych riešení a kladie dôraz na ochranu životného prostredia. Radi pracujeme na projektoch, ktoré majú pozitívny prínos pre spoločnosť.

Firemná politika spoločnosti Studio 21, s.r.o.

Spoločnosť Studio 21, s.r.o. je rodinná firma, ktorá si ctí tradície, dôveryhodnosť, spoľahlivosť a zodpovedný prístup k podnikaniu, spoločnosti, ako aj k životu.

V záujme trvalého zlepšovania nášho manažérskeho systému sa preto zaväzujeme k dodržiavaniu nasledovných zásad:

 1. Zákazník je u nás na prvom mieste.
 2. Ponúkame riešenia, ktorým v prvom rade my stopercentne dôverujeme.
 3. Zameriavame sa na vysoko kvalitné inovatívne produkty s vyššou pridanou hodnotou a maximálnou bezpečnosťou.
 4. Podporujeme humanizáciu sídlisk a verejných priestorov.
 5. Podporujeme komunitnú prácu a aktivizáciu občanov zameranú na tvorbu a ochranu životného prostredia.
 6. Podporujeme komunikáciu samosprávy s občanmi na tému spoločnej tvorby a ochrany životného prostredia miest a obcí s výsledkom schválenia vo forme VZN miest a obcí (komunálna legislatíva).
 7. Snažíme sa o transfer metodík v oblasti zlepšovania životného prostredia zo zahraničia a ich implementáciu v podmienkach miest a obcí SR.
 8. Podporujeme informovanosť miest a obcí, občanov a občianskych združení o projektoch EÚ zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia – do ktorých sa môžu zapojiť.
 9. Zameriavame sa na to, aby sa ochrana a tvorba životného prostredia v mestách a obciach stali integrálnou súčasťou štátnej bytovej politiky SR.
 10. Tak ako sú naše produkty projektované s ohľadom na maximálnu bezpečnosť užívateľov, aj našu prácu vykonávame s cieľom eliminácie pracovných úrazov a poškodení zdravia. Tento záväzok vyžadujeme aj od našich zmluvných dodávateľov a spolupracovníkov.
 11. V oblasti bezpečnosti pri práci a prístupu k životnému prostrediu presadzujeme princíp prevencie úrazov a znečisťovania a zaväzujeme sa striktne dodržiavať súvisiacu legislatívu a iné relevantné požiadavky. So zamestnancami vedieme otvorenú komunikáciu a zapájame ich do konzultácií a rozhodovania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Preverená kvalita

Sme držiteľmi certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001:2016, environmentálneho manažérstva ISO 14001:2016 a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci STN ISO 45001:2019.

Bezpečnosť detských ihrísk

Absolvovali sme tréningy v renomovanej britskej organizácii RoSPA (The Royal Society for the Prevention of Accidents) – www.rospa.com

© Copyright Studio 21, s.r.o. Všetky práva vyhradené (All rights reserved) | Created by BLUE KIWI